Na temelju članka 137. stavak (1) Odluke o provođenju Prostornog plana općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj:7/13) Načelnik općine, upućuje:

JAVNI POZIV RADI IZJAŠNJENJA

uvid u idejni projekt
GSM bazna stanica lokacija u Potpolju

Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na parceli označenoj kao k.č. broj: 1598/2 K.O. Podpolje (novi premjer) na kojoj je predviđeno postavljanje pokretne GSM bazne stanice, kao i vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom nekretninom, da mogu izvršiti uvid u idejni projekt u predmetu izdavanja urbanističke suglasnosti za postavljanje bazne stanice u Podpolju na parceli broj: 1598/2 K.O. Podpolje (novi premjer), a za koji se po zahtjevu “M:tel” a.d. Banja Luka vodi upravni postupak.

Uvid u idejni projekt urađen od poduzeća “Hegra” d.o.o. Čitluk, broj projekta:01-12/15 od prosinca 2015. godine stranke mogu izvršiti osobno ili putem opunomoćenika u prostorijama Općine Čitluk, Općinske službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u razdoblju od 17.03.2016. do 17.04.2016.godine.

Osobe koje se odazovu ovom pozivu dužne su dokazati da su stranke u postupku i svoje primjedbe mogu dostaviti u ovu Službu pismenim putem preko protokola. Navedene primjedbe moraju imati točnu adresu i ime i prezime podnositelja, inače se neće uzimati u razmatranje. Ako stranka u postupku ne pristupi uvidu u projekt u navedenom roku, smatrat će se da je stranci pružena mogućnost uvida u idejni projekt, te isti iz tog razloga, ne može tražiti obnovu postupka, pa će se postupak izdavanja urbanističke suglasnosti nastaviti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne Novine HNŽ “, broj: 4/04).

Ovaj poziv izlaže se na oglasnoj ploči općine Čitluk i web stranici Općine www.citluk.ba .

Čitluk, 17. ožujka 2016. godine.

NAČELNIK OPĆINE ČITLUK
dipl. oec. Ivo Jerkić

(citluk.ba)